Logo Gmina Korytnica

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr LVI/312/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. od
1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 20,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc –stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 2. 40,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc - opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 3. 19,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc -dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
 • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
 • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
 • poprawnej segregacji odpadów,
 • podaniu informacji do urzędu gminy Korytnica o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe,

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

 

WAŻNE !!!

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer konta wskazany w wezwaniu.

Informujemy, że opłaty za odpady można nadal dokonywać u inkasentów (sołtysów).

 

K O M U N I K A T  !!!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w KORYTNICY rozpoczną

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE ZADEKLAROWALI KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.

 

GOSPODARKA  ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2023

POBIERZ HARMONOGRAM 2023

 

Informacja o segregacji odpadów komunalnych

POBIERZ ZASADY     SEGREGACJI    ODPADÓW

POBIERZ ZASADY     SEGREGACJI    ODPADÓW PDF

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR  WNIOSKU DO POBRANIA

FORMULARZ na ePUAP -wymagany profil zaufany/podpis elektroniczny

 

PRAWIDŁOWE KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

POBIERZ ULOTKĘ DOCX

POBIERZ ULOTKĘ PDF

 

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Korytnica w 2018 roku.

analiza_gosp.odpadami_2018r.docx

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYTNICA Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

W sierpniu 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) gdzie po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników i odpłatności za te usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, o której mowa powyżej, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właściciela i na jego koszt w/g górnych stawek opłat.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Poniżej przedstawiam wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Korytnica.

Lp.

Nazwa Firmy

Kontakt

1

SAF-KAN Grzegorz Safiański,    Krypy25, 07-111 Wierzbno

tel. 509 830 834

2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  ul.Szamoty 42B, 07-100 Węgrów

tel. 25 792 30 24

3

Kazimierz Gromek, FILIPY 5, 07-111 Wierzbno  

tel. 506 115 336

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Korytnica oraz na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Mając na uwadze powyższe apeluje się do mieszkańców gminy Korytnica, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.

 

                                                                                      Wójt Gminy Korytnica

                                                                                         /-/      Stanisław Komudziński

Zgłoszenie_druk_szambo.docx

 

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY KORYTNICA

NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Lp.

Nazwa Firmy

Kontakt

 

1

SAF-KAN Grzegorz Safiański,                       Krypy25, 07-111 Wierzbno

 

tel. 509 830 834

2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  ul.Szamoty 42B, 07-100 Węgrów

 

tel. 25 792 30 24

3

Kazimierz Gromek, FILIPY 5,

07-111 Wierzbno  

 

tel. 506 115 336

 

4

WC SERWIS Sp z o.o Spółka Komandytowa

ul.Szybowa 2, 41-808 Zabrze

 

tel. 801 133 088

5

mToilet Sp. z o.o. ,

ul.Toruńska 31, 03-226 Warszawa

 

tel. 800 000 800

 

Usługę wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Korytnica mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Korytnica. na prowadzenie działalności za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁY

Uchwała Nr LVI/313/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr
XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19
sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr LVI/312/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr LII/296/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XLIX/282/22 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

UCHWAŁA NR XLIX/283/22 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXXI/169/20 RADY GMINY KORYTNICA
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica

UCHWAŁA NR XXVII/144/20 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXVII/142/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica

Uchwała Nr XXVII/140/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej

Uchwała Nr XXVI/134/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/133/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.