Logo Gmina Korytnica

Deklaracja Dostępności

Urząd Gminy Korytnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Korytnica.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • niektóre treści opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, między innymi skany dokumentów, materiały wideo.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • wyłączenia z przyczyn technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Czarnacki, zk.oc@korytnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 661 22 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy Korytnica mieści się w jednej lokalizacji pod adresem: ul. Adama Małkowskiego 20, 07 -120 Korytnica
 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Adama Małkowskiego nie posiada schodów i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Boczne wejście od strony parkingu nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, prowadzą do niego schody.
 3. Urząd Gminy znajduje się na piętrze, do którego prowadzą schody, w budynku nie ma windy.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie korytarza po wejściu głównym wejściem.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tuż przy głównym wejściu..
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna).
 8. W Urzędzie Gminy nie ma tłumacza języka migowego, w przypadku potrzeby skorzystania z takiej usługi należy zawiadomić Urząd z wyprzedzeniem i umówić się na wizytę.

Deklarację zaktualizowano dnia: 30.03.2022 r.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.